2021. április 30., péntek

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Iskolai eseményen készült fénykép, hang-és videókép készítéséhez és felhasználásához kapcsolódóan 

 

 1. Adatkezelő megnevezése:

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1. Tel.: 06-96/467-324

OM:030608

Honlap: iskolarabapatona.blogspot.com

E-mail: igazgato.iskola@rabapatona.hu

Az Adatkezelő képviselője: intézményvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve: Mersich-Pokker Patrícia; patricia.mersich-pokker@kk.gov.hu

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre :

Adatkör 

Cél 

Érintett tanulóról készült fénykép, hang- vagy videófelvétel

Fénykép, hang -és videófelvétel készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala az iskola eseményeinek és pedagógiai munkájának a másokkal történő megismertetése céljából. 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete; a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Az Adatkezelő megfelelő indok esetén a felvételt az iskoláról tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok részére, illetve az iskolát érintő egyéb támogatások és pályázatok megvalósítása során a koordináló szervezet, a Támogató, valamint az illetékes Közreműködő Szervezet részére továbbíthatja.

 1. A személyes adat tárolásának ideje:

Az Adatkezelő a felvételeket a tanulói jogviszony idejére, illetve a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg. 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

  1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.

 1. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A hozzájárulás visszavonásának joga.

 1. A törléshez való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 

 1. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné. 

 1. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 

 1. Érintetti jogok gyakorlása:

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti. 

 1. Jogorvoslathoz való jog:

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu 


2021. március 31., szerda

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: 

A megjelenéshez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 96/467-324 telefonszámon.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáskor kérjük, mindkét szülő adatait tüntessék fel.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Márkus Gusztáv

igazgató

 

2021. március 8., hétfő

 

„Tisztelt Szülők!

A módosított járványügyi intézkedésekkel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 2021.03.06-án megjelent a köznevelési intézmények által veszélyhelyzet idején biztosított gyermekfelügyleletről szóló 18/2021. (III.06.) EMMI határozat. A jogszabály alapján a gyermekfelügyelet az intézményben megszervezésre kerül.

Amennyiben igényét már korábban jelezte, úgy annak megfelelően biztosítjuk a felügyeletet.

Amennyiben (ezidáig nem jelezte és) indokolt ügyeleti igény merül fel, kérem, hogy a teljes időszakot érintően 2021. március 8-án 12 óráig vagy legkésőbb az igénnyel érintett napot megelőző munkanap 9 óráig  jelezze azt 96/ 467-324 telefonszámon vagy a titkarsag.iskola@rabapatona.hu e-mail címen.

Kérem, hogy a járványügyi intézkedések céljával összhangban a felügyeletet a legszükségesebb esetekben szíveskedjenek igénybe venni a járvány terjedésének megakadályozása érdekében.

Szíves együttműködésüket köszönjük.”


 Márkus Gusztáv

igazgató

2021. március 1., hétfő

Digitális oktatás

 Tisztelt Szülők!

 2021. március 2-7. között a 2., 3., 4., 5., 6., osztály tanulói járványügyi megfigyelés alá kerülnek, ez idő alatt digitális oktatásban részesülnek. 

A megfigyelés ideje alatt a tanulók nem hagyhatják el a házuk udvarát.

A járványügyi megfigyelés nem érinti azokat a tanulókat, akik a február 22-ével kezdődő héten nem voltak.

Az ebéd lemondását kérjük a szülők intézzék.

Változás esetén értesítjük Önöket.

Molnár Csilla

intézményvezető helyettes

2021. február 26., péntek

Digitális tanrend

 Tisztelt Szülők!

2021. 03. 01-től 2021. 03. 05-ig a pedagógusok betegsége okán, a feladatellátás zökkenőmentes ellátása miatt, a 7., 8.a és 8.b osztályokban tantermen kívüli digitális oktatás fog zajlani.

Változás esetén értesítjük Önöket.

Rábapatona, 2021. február 26.

Molnár Csilla

intézményvezető helyettes

2020. szeptember 1., kedd

Pedagógusnapi kitüntetés

A júniusban elmaradt pedagógusnapi kitüntetések átadását pótolták a Győri Tankerületi Központ nagyelőadójában. Az Év Tanára elismerést kapott általános iskolai kategóriában Tuboly Rita, iskolánk tanára. 

Kitüntetéséhez gratulálunk.


2020. augusztus 18., kedd

Tankönyvosztás

 

Tisztelt Szülők!

                                        

Értesítem Önöket, hogy a tankönyvosztás az alábbi időpontban lesz:

 

2020. augusztus 27. (csütörtök) 8:00 – 16:00

  

A 2020/2021. tanévre vonatkozó napközi és ebéd igényüket a tankönyv átvételekor kérjük jelezni.

A vírushelyzetre való tekintettel az alábbiakra kérem Önöket:

-     a gyermek tankönyveiért egy ember jöjjön be az iskola épületébe

-     sorban állás esetén kérem, hogy az iskola épületében ketten tartózkodjanak, a többiek az        udvaron várakozzanak

 

Rábapatona, 2020. augusztus 18.                                               

                                                  Köszönettel:

                                                                         Márkus Gusztáv

                                                                            intézményvezető sk.