2022. augusztus 9., kedd

Tankönyvosztás

 

Tisztelt Szülők!

                                              

Értesítem Önöket, hogy a tankönyvosztás az alábbi időpontban lesz:

 

2022. augusztus 25. (csütörtök) 8:00 – 16:00

 

A tankönyvosztás idén a könyvtár melletti teremben lesz. Bejönni a könyvtár bejáratánál lehet (a templom oldalával szemben).

 

A 2022/2023. tanévre vonatkozó napközi és ebéd igényüket a tankönyv átvételekor kérjük jelezni.

 

Rábapatona, 2022. augusztus 9.

                                                        

                                               Köszönettel:

 


      Márkus Gusztáv                                       Kertainé Hermann Henrietta

      intézményvezető                                                tankönyvfelelős


2022. március 1., kedd

Állás                  Emberi Erőforrások Minisztere                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16. - 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
 
                       
Pályázati feltételek:
         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,
         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
         legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
         cselekvőképesség
         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata
         a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)
         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
         a pályázó szakmai önéletrajza
         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Stancig Zoltán szakmai vezető nyújt, a 06-96/795-227 vagy 06-96/795-234 -os telefonszámon.
 
 A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Győri Tankerületi Központ címére: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/074/00781-1/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         helyben szokásos módon: a Győri Tankerületi Központ és a köznevelési intézmény hirdetőtábláján
         a Győri Tankerületi Központ honlapján: http://kk.gov.hu/hirek-gyori

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Győri Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/gyor honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2021. július 27., kedd

Tanulói oltás

 Tisztelt Szülő!

 

Tekintettel arra, hogy döntés született a 12-18 éves személyek – iskolában (általános iskola, középiskola, szakképző intézmény) történő – oltásáról, illetve oltásának időpontjáról, így szükségessé vált a 2021. augusztus 30-31. napján ellátandó oltási feladatok kapcsán az érintett, a lehetőséget igénylő 12-18 éves személyek számának felmérése.

 

Jelenleg tehát, első körben csak az oltási hajlandóság felmérése történik. arról, hogy 12-18 éves gyermekeik számára igénylik-e az oltás lehetőségét. Az oltás lebonyolításával kapcsolatos további részletes információk a későbbiekben várhatóak.

 

Kérjük, hogy legyenek szívesek megfontolni, hogy igénylik-e az oltás lehetőségét a 12-18. éves gyermekük (gyermekeik) részére, és visszajelezni intézményünk részére: Igen vagy Nem választ.  Jelenleg csak az oltást igénylő 12-18 éves személyek számának felmérése történik, így a most megadott „igen” válasza nem kötelezi az oltás tényleges felvételére.  Tekintettel arra, hogy az általános iskolai tanulmányaikat befejező 8. osztályosok is érintettek lehetnek az oltás igénylésében, de ezen tanulók az általános iskolával már nem állnak tanulói jogviszonyban, így kérem, hogy az oltásra vonatkozó igényüket jelezzék azon intézmény vezetője felé, amely a tanulót 9. évfolyamra felvette.

 

Visszajelzését kérjük, hogy 2021. augusztus 2. hétfő 9:00 óráig tegye meg az osztályfőnök felé.

 

 

Segítő együttműködését köszönöm.

 

2021. 07. 27.

                                                                                                         Márkus Gusztáv

                                                                                                          intézményvezető          

2021. április 30., péntek

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Iskolai eseményen készült fénykép, hang-és videókép készítéséhez és felhasználásához kapcsolódóan 

 

 1. Adatkezelő megnevezése:

Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola

9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1. Tel.: 06-96/467-324

OM:030608

Honlap: iskolarabapatona.blogspot.com

E-mail: igazgato.iskola@rabapatona.hu

Az Adatkezelő képviselője: intézményvezető

Adatvédelmi tisztviselő neve: Mersich-Pokker Patrícia; patricia.mersich-pokker@kk.gov.hu

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre :

Adatkör 

Cél 

Érintett tanulóról készült fénykép, hang- vagy videófelvétel

Fénykép, hang -és videófelvétel készítése, felhasználása, nyilvánosságra hozatala az iskola eseményeinek és pedagógiai munkájának a másokkal történő megismertetése céljából. 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete; a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerint a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 

Az Adatkezelő megfelelő indok esetén a felvételt az iskoláról tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok részére, illetve az iskolát érintő egyéb támogatások és pályázatok megvalósítása során a koordináló szervezet, a Támogató, valamint az illetékes Közreműködő Szervezet részére továbbíthatja.

 1. A személyes adat tárolásának ideje:

Az Adatkezelő a felvételeket a tanulói jogviszony idejére, illetve a hozzájárulás visszavonásáig őrzi meg. 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

  1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, meddig kezeli, kinek, mikor, mely személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségen teljesíteni kell.

 1. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa a rá vonatkozó pontatlan személyes adatát, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését. A hozzájárulás visszavonásának joga.

 1. A törléshez való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből valósul meg, jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez vagy véleménynyilvánítás szabadságához, tájékozódáshoz való jog gyakorlásához szükséges. 

 1. Tiltakozáshoz való jog 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához, közvetlen üzletszerzés érdekében vagy tudományos, történelmi kutatás és statisztikai célból kezelné. 

 1. Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) való jog: 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, b) az érintett vitatja az adatok pontosságát, c) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának a korlátozását, d) az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez. Az adatkezelés korlátozása az a) pontban foglalt esetben arra az időtartamra szól, amíg az adatkezelő megállapítja, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A b)-d) pontban foglalt esetben a korlátozás a kérelemben foglaltak szerinti ellenőrzés lefolytatásáig tart. 

 1. Érintetti jogok gyakorlása:

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak a gyakorlása iránti kérelmet az intézményvezetőnél személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az 1. pontban megadott elektronikus levélcímen kérheti. 

 1. Jogorvoslathoz való jog:

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatai kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu 


2021. március 31., szerda

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellettEz a következőképpen alakul iskolánkban: 

A megjelenéshez előzetes telefonos egyeztetés szükséges a 96/467-324 telefonszámon.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára.

A beiratkozáskor kérjük, mindkét szülő adatait tüntessék fel.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Győri Tankerületi Központ (9022 Győr, Liszt Ferenc utca 17.; telefon: 96/795-234; e-mail: gyor@kk.gov.hu) is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Márkus Gusztáv

igazgató