2015. március 16., hétfő

Általános iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Az általános iskolai beiratkozás ideje:

2015. április 16. (csütörtök)     8.00-19.00 óra között
2015. április 17. (péntek)          8.00-18.00 óra között

A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola beiskolázási körzete Rábapatona község közigazgatási területe.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
  • óvodai szakvélemény,
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
- tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
        > a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  • regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  • tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  • állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
- nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadók, 4. sz. melléklet)

- nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (5. sz. melléklet)

- nyilatkozat a hit-és erkölcstan oktatásról

Kérjük, hozza magával a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában kapott adatlapot.

Ha a tanköteles korba lépő gyerekek tankötelezettségüket külföldön teljesítik, a szülők ennek tényét az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. (Nk.91.§)

Rábapatona, 2015. március 16.
                                                                                                           Márkus Gusztáv
                                                                                                                 igazgató